Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Privaatsuspoliitika

Osaühing “Rigas laku un krāsu rūpnīca” PRIVAATSUSPOLIITIKA

Sisu:

 1. Privaatsuspoliitika eesmärk ja ulatus.
 2. Administraator.
 3. Kohaldatavad seadused ja määrused.
 4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid.
  – Isikuandmete töötlemise õiguslik alus;
  – Isikuandmete töötlemise ja säilitamise tähtaeg;
  – Kes saavad teabele juurdepääsu ja kellele seda avaldatakse;
  – milliseid isikuid haldaja töötleb;
  – Kuidas Andmesubjekti teavitatakse isikuandmete töötlemisest.
 1. Andmesubjekti õigused.
 2. Isikuandmete kaitse.

 

 1. Privaatsuspoliitika eesmärk ja ulatus

1.1. Privaatsuspoliitika (edaspidi – poliitika) kirjeldab ja annab teavet tuvastatavatele isikutele (edaspidi – Andmesubjekt) selle kohta, kuidas piiratud vastutusega äriühing “Rīgas laku un krāsu rūpnīca”,   (edaspidi – Haldaja) töötleb Andmesubjekti isikuandmeid. , kui Andmesubjekt on esitanud avalduse OÜ “Rigas laku un krāsu rūpnīca” töötajaks asumiseks, soovib saada lepingut sõlmides teenuseid või osta kaupu, osaleda Haldaja või tema koostööpartnerite korraldatavatel üritustel, külastada või plaanib külastada Haldaja ruume ja sellega piirnevat territooriumi, võtta Haldajaga ühendust nimetatud telefoninumbrite või muude suhtluskanalite (e-post, post) kaudu, kui Andmesubjekt on esitanud kaebuse või ettepaneku, samuti külastada või plaanib külastada sotsiaalvõrgustikke mida haldab Administraator.

1.2. Haldaja kirjeldab käesolevas poliitikas meetmeid, mis tagavad Andmesubjekti huvide ja vabaduste kaitse, tagades samas andmesubjekti jaoks heas usus, õiguspärase ja läbipaistva andmete töötlemise.

1.3. Poliitika kehtib isikuandmete töötlemisel, sõltumata sellest, millises vormis ja/või keskkonnas isik isikuandmeid esitab (sisenedes territooriumile ja/või ruumidesse, telefoni teel, suuliselt jne) ning millistes Haldaja süsteemides (video , heli, veeb jne) neid töödeldakse.

1.4. Kui seda poliitikat uuendatakse, jõustuvad selle poliitika muudatused käesoleva poliitika muudatuste teatises märgitud kuupäeval. Andmetöötluse läbipaistvuse ja aususe tagamiseks postitatakse Eeskirjade kehtiv versioon Haldaja kodulehel www.rilak.ee Privaatsuspoliitika rubriigis ja Haldaja kabinetis.

 1. Administraator

2.1. SIA “Rīgas laku un krāsu rūpnīca” (reg nr 40003284444, kontaktid: Daugavgrivas tänav 63/65, Riia, Läti LV-1007, tel +371 67458776, e-post: info@rilak.ee, www.rilak. lv).

 1. Kohaldatavad seadused ja määrused

3.1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ ( Andmekaitse üldmäärus); Andmekaitse üldmäärus, GDPR (25.05.2018); (edaspidi – Regula).

3.2. Üksikisikute isikuandmete töötlemise seadus (05.07.2018. Fizisko personu datu apstrādes likums).

3.3 Muud üksikisikute isikuandmete töötlemise ja kaitse suhtes kohaldatavad seadused ja määrused.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

4.1. Haldaja on äritegevuse käigus seadnud isikuandmete töötlemiseks mitmeid eesmärke, mis on allpool eraldi välja toodud:

4.1.1.Isikuandmete kaitsmiseks ja konfidentsiaalsuse tagamiseks personalivaliku protsessis.

Milliseid isikuandmeid haldaja töötleb?

Haldaja poolt töödeldavate isikuandmete kategooriad sõltuvad Andmesubjekti esitatud isikuandmetest. Näiteks kogu Andmesubjekti CV-s sisalduv teave, nagu: eesnimi, perekonnanimi, sünniandmed, elukoha aadress, eelnev töökogemus ja haridus, koolitus, keeleoskus ja -kasutus, lisateadmised ja -oskused, huvid, hobid, telefoninumber, e-posti aadress, foto või muu Andmesubjekti identifitseeriv teave, samuti eelmistelt Andmesubjekti kohta tagasisidet andnud töökohtadelt saadud teave, kui Andmesubjekt on andnud loa ühendust võtta varasemate tööandjatega. Kui Andmesubjekt kutsutakse vestlusele, loetakse andmesubjekti isikuandmeteks küsitluse käigus saadud teavet, sooritatud teste ja muid ülesandeid.

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Andmetöötlus konfidentsiaalsuse tagamiseks personali valikul toimub määruse artikli 6 lõike 1 punktide a ja b  alusel, s.o.

 1. a) Haldajal on õigus töödelda isikuandmeid, kui Andmesubjekt on andnud isiklikult nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel eesmärgil. Andmesubjekti nõusolek on tema vaba tahe ja iseseisev otsus, mis antakse vabatahtlikult, mis võimaldab Haldajal töödelda isikuandmeid käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkidel. Andmesubjekti nõusolek on kohustuslik, kui see on antud suuliselt (näiteks enne CV esitamist ja Andmesubjektile teabe edastamist, et isikuandmete töötlemine toimub CV saatmisel) ning Andmesubjekt nõustub CV saatmisel andmesubjektiga. tema isikuandmete kasutamine käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Andmesubjektil on igal ajal õigus oma eelnevalt antud nõusolek oma andmete töötlemiseks käesolevas poliitikas toodud kontaktandmetel tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellise andmetöötluse seaduslikkust, mis viidi läbi isiku nõusoleku kehtivuse ajal. Andmete töötlemist Andmesubjekti nõusoleku tagasivõtmise korral, mis toimub muudel seaduslikel alustel, näiteks Haldaja ja kolmandate isikute õigustatud huvide alusel, ei saa lõpetada.
 2. b) Pärast teie CV ja/või avalduse kättesaamist on administraatoril õigustatud huvi teie CV ja/või avalduse töötlemiseks, hinnates esitatud teavet, korraldades vestlusprotseduuri ja kogudes tõendeid, mis kajastavad asjakohase valikuprotsessi õiguslikku alust. Vaidluste korral saab valikuprotsessi käigus saadud teavet kasutada vastava valikuprotsessi õigusliku aluse kajastamiseks (näiteks valikuprotsessi puudutavate kaebuste uurimiseks, samuti kaebuste korral tõendite kogumiseks ning kaebused).

Mis on isikuandmete töötlemise ja säilitamise periood?

Isikuandmete säilitamise kriteeriumide valikul võtab Haldaja arvesse alljärgnevaid tingimusi:

 1. a) kas isikuandmete säilitamise aeg on määratud Läti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega;
 2. b) kui kaua on vaja isikuandmeid säilitada Haldaja või kolmanda õigustatud isiku õigustatud huvide elluviimiseks ja kaitsmiseks;
 3. c) andmete säilitamine kuni Andmesubjekti nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tühistamiseni ja/või andmete töötlemiseks muu õigusliku aluse puudumiseni, näiteks Haldajale kohustuslike nõuete täitmiseks;
 4. d) Haldaja peab kaitsma Andmesubjekti või teise isiku olulisi huve, sealhulgas tema elu ja tervist.

Kogu vabale töökohale kandideerivalt ja/või lisateavet andvalt Andmesubjektilt näiteks vestluse käigus saadud teave tuleb Haldaja õigustatud huvide tagamiseks täielikult või osaliselt säilitada Haldaja andmebaasis maksimaalselt kuus kuud. Pidades silmas andmete minimeerimise põhimõtet, kohustub Haldaja andmed kustutama pärast õigustatud huvi saavutamist. Kui haldur saab kaebusi asjaomase personali värbamisprotsessi kohta, säilitatakse kogu värbamisprotsessi käigus töödeldud teave kuni kaebuse lahendamise ja lõpliku otsuse jõustumiseni. Pärast säilitusaja möödumist kustutatakse isikuandmed pöördumatult.

Kes pääseb teabele juurde ja kellele seda avaldatakse?

Isikuandmete saajad võivad olla nii Haldaja volitatud töötajad kui ka õiguskaitse- ja järelevalveasutused.

 1. a) Haldaja on kohustatud andma töödeldavate isikuandmete kohta teavet õiguskaitseorganitele, kohtule, riigiasutustele ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kui see tuleneb seadustest ja määrustest ning asjaomastel asutustel on õigus nõuda teavet;
 2. b) kui isikuandmeid tuleb vastavalt sõlmitud lepingule edastada huvitatud kolmandale isikule kohustuste täitmiseks (näiteks vestlused töötajatega, Haldaja õigustatud huvide elluviimiseks);
 3. c) Andmesubjekti selgel ja ühemõttelisel nõudmisel;
 4. d) Haldaja õigustatud huvide kaitsmiseks näiteks kohtusse, riigiasutustesse või kohaliku omavalitsuse asutustesse pöördumisel seoses isikuga, kes on selliseid Haldaja õigustatud huve rikkunud.

4.1.2 Nimetatud teenuste osutamiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks ja Haldaja õigustatud huvide tagamiseks;

Milliseid isikuandmeid haldaja töötleb?

Haldaja poolt töödeldavate isikuandmete kategooriad sõltuvad Andmesubjekti poolt kasutatavatest Haldaja teenustest. Näiteks kui Andmesubjekt deklareerib või avaldab soovi saada Haldaja teenuseid, osta Haldajalt kaupu ja materjale vastavalt Haldaja seaduslikele nõuetele ja õigustatud huvidele, on Haldaja kohustatud ja tal on õigus töötlema andmesubjekti identifitseerivat teavet ja andmesubjekti isikut tuvastavat teavet. Näiteks kui tagastate toote või esitate pretensiooni selle kvaliteedi kohta, vaatab Haldaja teie pretensiooni läbi, mille kohta on Haldajal vaja tuvastada isik, kellele on vaja vastus koostada. Sel juhul saab Haldaja eesmärgi saavutamiseks töödelda isikuandmete hulka, mis sisaldavad ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja kontaktandmeid, samuti teavet saadud ja saadaolevate teenuste, tootevaliku kohta. jm Teave dokumenteeritakse ja säilitatakse Haldaja andmetöötlussüsteemides. Kui subjekt saab neid teenuseid või ostab kaupu, töödeldakse isikuandmeid vastavalt poolte vahel sõlmitud kokkuleppele või lepingule.

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Andmetöötlus teenuste osutamise või kaupade müümise eesmärgil toimub määruse artikli 6 lõike 1 punktide b, c ja f alusel, s.o. andmete töötlemine on vajalik:

– täita lepingut, mille pooleks Andmesubjekt on, või enne lepingu sõlmimist andmesubjekti nõudmisel toimingud sooritada;

– täita Haldaja suhtes kehtivat juriidilist kohustust.

– muudel juhtudel Haldaja ja kolmandate isikute õigustatud huvide tagamiseks (näiteks teenuse või müüdud kauba kvaliteedi kohta kaebuste laekumise juhtumite uurimiseks, hilisemate kontrollimeetmete elluviimiseks pakkumise parandamiseks teenuseid, samuti tagada tõendite kogumine võimalike nõuete korral).

Kui kaua võtab aega isikuandmete töötlemine?

Isikuandmete säilitamise kriteeriumide valikul võtab Haldaja arvesse alljärgnevaid tingimusi:

 1. a) kas isikuandmete säilitamise aeg on määratud Läti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega;
 2. b) kui kaua on vaja isikuandmeid säilitada, et tagada Haldaja või kolmanda isiku õigustatud huvide elluviimine ja kaitse;
 3. c) andmete säilitamine kuni Andmesubjekti nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tühistamiseni või andmete töötlemiseks muu õigusliku aluse puudumiseni, näiteks Haldajale kohustuslike nõuete täitmiseks;
 4. d) Haldaja peab kaitsma Andmesubjekti või teise isiku olulisi huve, sealhulgas tema elu ja tervist. Teenuste osutamisel või kaupade müümisel järgib Haldaja eriseadusi ja määrusi, mis reguleerivad tema kohustust teatud andmeid säilitada. Näiteks raamatupidamise seadus kehtestab tehingute kohta teabe säilitamise kohustuse viis aastat. Eeltoodut arvestades peab Haldaja järgima reeglites toodud tähtaegu. Teatud pretensiooni esitamise tähtajaga teenuste osutamisel või kauba müümisel säilitatakse teavet teenuse osutamise aspektide kohta vähemalt 2 aastat, arvestades vastavale õigussuhtele kehtivat aegumistähtaega. Kui soovite rohkem teavet, võtke ühendust administraatoriga, kasutades selleks määratud kontaktandmeid. Pärast säilitusaja möödumist kustutatakse isikuandmed pöördumatult.

Kes pääseb teabele juurde ja kellele seda avaldatakse?

Isikuandmete saajad võivad olla Haldaja, õiguskaitse- ja järelevalveasutuste poolt volitatud töötajad.

Haldaja on kohustatud andma teavet töödeldavate isikuandmete kohta:

 1. a) õiguskaitseorganid, kohtud, riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused, kui see tuleneb seadustest ja määrustest ning vastaval institutsioonil on õigus nõuda teavet;
 2. b) kui sõlmitud lepingu alusel tuleb isikuandmeid edastada huvitatud kolmandale isikule lepingutingimuste täitmiseks (näiteks kindlustuslepingu sõlmimise korral; Haldaja õigustatud huvide täitmiseks), või kui on vajadus parandada teenuste kvaliteeti teenusepakkujate – alltöövõtjate – kaasamise kaudu;
 3. c) Andmesubjekti selgel ja ühemõttelisel nõudmisel;
 4. d) Haldaja õigustatud huvide kaitsmiseks näiteks kohtusse, riigiasutustesse või kohaliku omavalitsuse asutustesse pöördumisel seoses isikuga, kes on selliseid Haldaja õigustatud huve rikkunud.

4.1.3 Haldaja ja tema koostööpartnerite korraldatud ürituste kajastamine meedias ja sotsiaalvõrgustikes reklaamimise ja Haldaja kaubamärgi tuntuse edendamise eesmärgil.

Milliseid isikuandmeid haldaja töötleb?

Haldaja ja tema koostööpartnerite korraldatud üritustel osalejate ja külastajate fotosid ja videoid ning nende asukohti võib töödelda, säilitades need Haldaja arhiivis, postitades veebilehele, Haldaja hallatavatesse sotsiaalvõrgustikesse. ja muud administraatori infomaterjalid.

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Haldaja ja tema koostööpartnerite poolt meedias ja sotsiaalvõrgustikes korraldatavate ürituste kajastamiseks Haldaja kaubamärgi tuntuse tõstmiseks toimub isikuandmete töötlemine artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. määruse, st Haldajal on õigustatud huvi tutvustada korraldatud üritusi või üritusi, millel Haldaja osaleb, meedias ja sotsiaalvõrgustikes, s.t. esitletavate kaubamärkide tuntuse tagamine. Haldaja peab avaldatava teabe valimisel alati järgima kõrgeimaid eetilisi standardeid, püüdes sellega tagada, et avaldamine ei mõjutaks Andmesubjekti õigusi ja vabadusi. Samas mõistab Haldaja, et teda ei pruugita kõigist faktidest ja asjaoludest teavitada. Seetõttu ei tohiks vastutav töötleja andmete õiglase töötlemise tagamiseks takistada andmesubjekti igal ajal vastutava töötlejaga ühendust võtmast, et ta saaks andmete töötlemisele vastuväiteid. Samas selgitab haldaja, et kui osalete erinevatel avalikel üritustel, nagu intervjuud, video või foto filmimine, eeldab ta ennekõike, et teil ei ole selle kohta, et vastav teave avaldatakse. . 

Kui kaua võtab aega isikuandmete töötlemine?

Administraator plaanib saadud infot kaua säilitada. Samuti selgitab Haldaja andmete õiglase töötlemise põhimõtte järgimiseks, et arvestades asjaolu, et andmetöötluse eesmärk on avaldada teavet Haldaja sündmuste kohta, on saadud materjal avalikult kättesaadav kõigile kolmandatele isikutele. peod.

Kes pääseb teabele juurde ja kellele seda avaldatakse?

Isikuandmete saajad võivad olla Haldaja, õiguskaitse- ja järelevalveasutuste poolt volitatud töötajad. Isikuandmeid võidakse sõlmitud lepingu raames kolmandale isikule edastada lepingutingimuste täitmiseks (näiteks kindlustuslepingu puhul; video monteerimiseks) või on vajadus klienditeeninduse parandamiseks või ürituse külastajatele osutatavate teenuste kvaliteet.

  Haldaja teatab, et tema valitud infoplatvorme (google.com (google analytics), facebook.com jne) tuleks käsitleda ettevõtetena, mis ei ole Euroopa Liidu subjektid ega kuulu Euroopa Majanduspiirkonda. Seetõttu soovitab Haldaja tutvuda nende ettevõtete privaatsuspoliitikaga või esitada Haldajale taotlus koostöötingimuste kohta lisateabe saamiseks.

Haldaja saab anda Andmesubjekti kohta teavet õiguskaitseorganitele varakaitsega seotud kuritegude ennetamiseks või avastamiseks, tagades Haldaja ja kolmandate isikute õigustatud ja elutähtsate huvide.

Milliseid isikuandmeid haldaja töötleb?

Andmesubjekti sisenemisel Haldaja ruumidesse või territooriumile, kus teostatakse videovalvet, võidakse videosalvestuse andmeid töödelda ruumide ja/või territooriumi külastamise ajal. Videovalve ei tohiks toimuda kohtades, kus Andmesubjektid eeldavad suuremat privaatsust, puhkealadel, riietusruumides jne. Videovalve tsoonid peaksid olema suunatud koridoridele, sisse-/väljapääsudele, autodele, külastajate voolule kogu Haldaja territooriumil.

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Videovalvet teostatakse isiku- või varakaitsega seotud kuritegude ennetamiseks või avastamiseks, tagades Haldaja ja kolmandate isikute õigustatud huvid, sealhulgas elu ja tervise. Videovalve teostatakse määruse artikli 6 lõike 1 punktide d ja f alusel, s.o. andmetöötlus on vajalik Haldajale Andmesubjekti või muu füüsilise isiku eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise kaitsmiseks (näiteks videovalve, kui isikuandmete töötlemine on vajalik seotud isiku elu ja tervise kaitsmiseks kuritegude ennetamise ja/või avastamisega); Haldaja ja kolmandate isikute õigustatud huvide tagamiseks (näiteks varakaitsega seotud kuritegude ennetamiseks või avastamiseks, vaidluse korral tõendite tagamine).

Kui kaua võtab aega isikuandmete töötlemine?

Videovalve salvestisi, mille eesmärk on ennetada või avastada isiku- ja varakaitsega seotud kuritegusid, tagada Haldaja ja kolmandate isikute õigustatud huvid, sealhulgas elu ja tervis, säilitatakse kuni 30 päeva, välja arvatud juhul, kui vastavad videosalvestised on salvestatud. näidata mis tahes või ebaseaduslikke toiminguid või toiminguid, mis võivad aidata Haldajal ja kolmandatel isikutel tagada nende õigustatud huvid. Sel juhul saab videovalve salvestist välja otsida ja säilitada kuni õiguskaitse tagamiseni. 

Kes pääseb teabele juurde ja kellele seda avaldatakse?

Isikuandmete saajad võivad olla Haldaja, õiguskaitse- ja järelevalveasutuste poolt volitatud isikud.

Sissetulevate ja väljaminevate sõnumite (e-kirjad, kirjad posti teel, Haldaja hallatavatest sotsiaalvõrgustikest perioodiliselt laekuvad päringud) salvestamine ja salvestamine toimub lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks ja Haldaja õigustatud huvide tagamiseks. 

Milliseid isikuandmeid haldaja töötleb?

Kasutades erinevaid võimalusi administraatoriga kirjalikuks suhtlemiseks, tuleks salvestada konkreetse kirja, päringu, avalduse kohta käiv info. Vaatamata sellele, et Haldaja julgustab kasutama ametlikke suhtlusvahendeid, võib ette tulla olukordi, kui otsustate Haldajaga suhelda sotsiaalmeedia platvormide kaudu. Nendel juhtudel tuleks eeldada, et administraatorile on vastavas suhtlusvõrgustikus saadaval lisateave. 

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teabe salvestamine sõnumi fakti ja sisu kohta toimub määruse artikli 6 lõike 1 punktide c ja f alusel,

need. juhtudel, kui esitasite pretensiooni või kaebuse ja Haldaja on kohustatud teie taotlust läbi vaatama, on andmete töötlemise aluseks seadusest tulenev kohustus ning samal ajal Haldaja ja kolmandate isikute õigustatud huvide tagamiseks (ehk näiteks teenuse kvaliteedi kohta kaebuste laekumise juhtumite uurimiseks, samuti tõendite hankimiseks võimalike nõuete vastu) andmetöötluse õiguslikuks aluseks on Haldaja õigustatud huvid.

Kui kaua võtab aega isikuandmete töötlemine?

Videovalve salvestisi, mille eesmärk on ennetada või avastada isiku- ja varakaitsega seotud kuritegusid, tagada Haldaja ja kolmandate isikute õigustatud huvid, sealhulgas elu ja tervis, säilitatakse kuni 30 päeva, välja arvatud juhul, kui vastavad videosalvestised on salvestatud. näidata mis tahes või ebaseaduslikke toiminguid või toiminguid, mis võivad aidata Haldajal ja kolmandatel isikutel tagada nende õigustatud huvid. Sel juhul saab videovalve salvestist välja otsida ja säilitada kuni õiguskaitse tagamiseni.

Kes pääseb teabele juurde ja kellele seda avaldatakse?

Isikuandmete saajad võivad olla Haldaja, õiguskaitse- ja järelevalveasutuste poolt volitatud isikud.

Sissetulevate ja väljaminevate sõnumite (e-kirjad, kirjad posti teel, Haldaja hallatavatest sotsiaalvõrgustikest perioodiliselt laekuvad päringud) salvestamine ja salvestamine toimub lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks ja Haldaja õigustatud huvide tagamiseks.

Milliseid isikuandmeid haldaja töötleb?

Kasutades erinevaid võimalusi administraatoriga kirjalikuks suhtlemiseks, tuleks salvestada konkreetse kirja, päringu, avalduse kohta käiv info. Vaatamata sellele, et Haldaja julgustab kasutama ametlikke suhtlusvahendeid, võib ette tulla olukordi, kui otsustate Haldajaga suhelda sotsiaalmeedia platvormide kaudu. Nendel juhtudel tuleks eeldada, et administraatorile on vastavas suhtlusvõrgustikus saadaval lisateave.

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teabe salvestamine sõnumi fakti ja sisu kohta toimub määruse artikli 6 lõike 1 punktide c ja f alusel,

need. juhtudel, kui esitasite pretensiooni või kaebuse ja Haldaja on kohustatud teie taotlust läbi vaatama, on andmete töötlemise aluseks seadusest tulenev kohustus ning samal ajal Haldaja ja kolmandate isikute õigustatud huvide tagamiseks (ehk näiteks teenuse kvaliteedi kohta kaebuste laekumise juhtumite uurimiseks, samuti tõendite hankimiseks võimalike nõuete vastu) andmetöötluse õiguslikuks aluseks on Haldaja õigustatud huvid. 

Kui kaua võtab aega isikuandmete töötlemine?

Eesmärgi saavutamiseks peab Haldaja säilitama vastavat teavet mitte kauem kui kaks aastat, kui vastavat teavet ei kasutata pikema aja jooksul Haldaja õigustatud huvide tagamiseks (näiteks juhul, kui haldaja on õigustatud huvide tagamiseks). vaidlus, tõendite säilitamiseks). Sel juhul säilitatakse asjakohaseid dokumente ja dokumente kuni õigustatud huvi tagamiseni.

Kes pääseb teabele juurde ja kellele seda avaldatakse?

Isikuandmete saajad võivad olla töötajad ja Haldaja, õiguskaitse- ja järelevalveasutuste poolt volitatud isikud.

Kuidas teavitatakse andmesubjekti isikuandmete töötlemisest?

   Andmesubjekti teavitatakse käesolevas poliitikas nimetatud isikuandmete töötlemisest, kasutades mitmetasandilist lähenemist, mis sisaldab järgmisi meetodeid: a) videovalve kohtades

paigutatakse Andmesubjekte (jalakäijad, autojuhid, külastajad, töötajad jne) hoiatavad sildid videovalve kohta Haldaja piirkonnas, andes põhiteavet videovalve kohta, samuti teavitades üksikasjaliku teabe saamise võimalusest;

 1. b) veebilehte külastades võib andmesubjekt tutvuda sellega, milliseid küpsiseid kasutatakse. Samuti palutakse Andmesubjektil tutvuda kehtiva privaatsuspoliitikaga;
 2. c) käesolev poliitika on avalikult kättesaadav Haldaja veebisaidil ja Haldaja kontoris
 3. d) avalikel üritustel, kus võidakse teha fotosid ja videoid Haldaja poolt esitletud kaubamärkide reklaamimiseks, kuvatakse andmetöötlussaitidel käesolevas poliitikas nimetatud teave.
 4. Andmesubjekti õigused.

5.1. Andmesubjektil on õigus nõuda haldajalt juurdepääsu võimaldamist oma isikuandmetele ja üksikasjalikku teavet selle kohta, millised isikuandmed on Haldajale kättesaadavad, millistel eesmärkidel haldaja isikuandmeid töötleb, isikuandmete saajate kategooriad (isikud kuni kellele isikuandmeid avaldatakse või kellele need on mõeldud avaldamiseks, välja arvatud juhtudel, kui seadused ja määrused ei võimalda Haldajal sellist teavet esitada (näiteks ei saa haldaja andmesubjektile teavet asjaomaste riigiasutuste kohta, mis on Kriminaalmenetlusse kaasatud, uurimistoimingute subjektid või muud organid, kelle andmete avaldamine on keelatud Andmesubjektil on õigus nõuda teavet tema isikuandmete säilitamise perioodi kohta, samuti teavet selle kohta, milliste kriteeriumide alusel määratakse kindlaks. selline periood.

5.2 Kui Andmesubjekt leiab, et Haldaja käsutuses olev teave on ebaõige, ebaõige või aegunud, on Andmesubjektil õigus nõuda oma isikuandmete parandamist.

5.3 Andmesubjektil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või vastuväiteid nende töötlemisele, kui andmesubjekt arvab, et andmeid on töödeldud ebaseaduslikult või neid ei ole enam vaja seoses nende kogumise eesmärkidega ja / või töödeldud (õiguse teostamisel “unustatud olla” põhimõte).

5.4 Haldaja teatab, et Andmesubjekti isikuandmeid ei saa kustutada, kui isikuandmete töötlemine on vajalik:

 1. a) andmesubjekti või teise isiku eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise kaitsmiseks;
 2. b) Haldaja vara kaitsmiseks;
 3. c) Haldaja või kolmanda isiku õigustatud (õiguslike) huvide kaitsmiseks ja elluviimiseks;
 4. d) arhiveerida andmeid vastavalt kehtivatele arhiivide loomist reguleerivatele seadustele ja määrustele.

5.5 Andmesubjektil on õigus nõuda Haldajalt Andmesubjekti isikuandmete töötlemise piiramist, kui esineb mõni järgmistest asjaoludest:

 1. a) andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse – ajavahemikuks, mis võimaldab kontrollida isikuandmete õigsust;
 2. b) töötlemine on ebaseaduslik ja andmesubjekt on vastu isikuandmete kustutamisele ning nõuab selle asemel nende kasutamise piiramist;
 3. c) Haldaja ei vaja enam töötlemiseks isikuandmeid, kuid Andmesubjekt vajab neid õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
 4. d) Andmesubjekt vaidleb töötlemisele vastu, kuni on kontrollitud, kas vastutava töötleja õiguslikud nõuded on olulisemad kui andmesubjekti õiguslikud nõuded.

5.6.Kui andmesubjekti isikuandmete töötlemine on punkti 5 kohaselt piiratud, töödeldakse selliseid isikuandmeid, välja arvatud säilitamine, ainult andmesubjekti nõusolekul või nõude esitamiseks teostatakse või seaduslike õiguste kaitseks või teise füüsilise isiku või juriidilise isiku õiguste kaitseks või oluliste avalike huvide kaitseks.

5.7. Enne Andmesubjekti isikuandmete töötlemise piirangu tühistamist teavitab Haldaja sellest Andmesubjekti.

5.8 Andmesubjektil on õigus esitada kaebus Riiklikule Andmeinspektsioonile, kui Andmesubjekt leiab, et Vastutav töötleja on isikuandmeid töötlenud ebaseaduslikult. Sellegipoolest pakub Haldaja temaga ühendust võtta e-posti teel: info@rilak.ee, et leida kiirelt lahendus, kui teie õigust isikuandmete kaitsele on rikutud.

5.9 Andmesubjekt võib esitada oma õiguste teostamise taotluse järgmiselt:

 1. a) kirjalikult isiklikult, esitades isikut tõendava dokumendi (näiteks passi või isikutunnistuse), kuna andmesubjekt on kohustatud end tuvastama;
 2. b) e-kirja teel, allkirjastades päringu turvalise elektroonilise allkirjaga. Sel juhul eeldatakse, et Andmesubjekt on end identifitseerinud, esitades päringu, mis on allkirjastatud turvalise elektroonilise allkirjaga. Samas jätab Haldaja endale õiguse nõuda Andmesubjektilt kahtluse korral täiendavat informatsiooni, kui Haldaja seda vajalikuks peab. Elektroonilised taotlused saadetakse e-posti teel: info@rilak.ee
 3. c) postisaadetiste kasutamine. Sel juhul koostatakse vastus ja saadetakse tähitud kirjaga, mis tagab, et kõrvalised isikud ei saaks seda postisaadetist kätte saada.

5.10 Andmesubjekt on kohustatud oma taotluses täpsustama kuupäeva, kellaaja, koha ja muid asjaolusid, mis võimaldavad tema taotlust kiiresti täita.

5.11. Pärast Andmesubjektilt kirjaliku taotluse saamist tema nõuete täitmise kohta peab Haldaja:

Administraator peab:

 1. a) kontrollima isiku identiteeti;
 2. b) hindab taotluse täitmise võimalust:

– kui taotlus näiteks videomaterjalide vaatamiseks on rahuldatav, siis on Andmesubjektil kui taotlejal võimalik saada videomaterjali või muude andmete koopia;

– kui teavet küsiva andmesubjekti tuvastamiseks on vaja lisateavet, võib Haldaja nõuda Andmesubjektilt täiendavat teavet, et oleks võimalik teavet õigesti valida (näiteks külastuse aeg, teenuste kasutamine, ostetud kaup ) kust Andmesubjekti on võimalik tuvastada;

– kui teave kustutatakse või teabe küsija ei ole andmesubjekt või isikut ei ole võimalik tuvastada, võib Haldaja saata päringu vastavalt käesolevale poliitikale ja/või seadustele ja määrustele;

– kui Haldaja saab päringu, kuid Te ei esitanud oma kontaktandmeid, et Haldaja saaks Teiega Teie päringu läbivaatamisel ühendust võtta ja Teid teavitada Teie taotluse läbivaatamise tulemustest, peab Haldaja koostama ühe kuu jooksul kirjaliku vastuse, mis on saadaval administraatori kontoris. Vastavat vastuskirja hoitakse Haldaja büroos maksimaalselt kaks kuud alates päringu esitamise kuupäevast.

6.Isikuandmete kaitse

– Haldaja tagab, kontrollib regulaarselt ja täiustab meetmeid andmesubjekti isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, andmete kaotsimineku või hävimise eest. Selle tagamiseks peab Administraator kasutama sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetodeid, sealhulgas tulemüüre.

– Haldaja peab hoolikalt kontrollima kõiki teenusepakkujaid, kes töötlevad Andmesubjektide isikuandmeid Haldaja nimel ja vastavalt eesmärgile, ning hindama ka seda, kas teenusepakkujad kasutavad Andmesubjektide isikuandmete töötlemiseks asjakohaseid turvameetmeid, mis tuleb teostada vastavalt Haldaja delegatsioonile ning seaduste ja määruste nõuetele.

– Isikuandmete turvalisuse ohu korral ning potentsiaalselt kõrge Andmesubjekti õiguste ja vabaduste rikkumise ohu korral peab Haldaja võimalusel teavitama vastavat Andmesubjekti, avaldades selle teabe täiendavalt Haldaja veebilehel. veebilehel või muul võimalikul viisil, näiteks massimeedia (TV, raadio, ajaleht, sotsiaalvõrgustikud jne) abil.

Võta meiega ühendust

Aitame hea meelega

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22

Võta meiega ühendust

Aitame hea meelega