Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

FORAKRIL PRIMER

Krunt
Välistöödeks
Pealekandmine rulli abil
Vedeldamiseks ja töövahendite puhastamiseks kasutatakse vett
Värvikulu 10 - 15 m²/l
Lähim kauplus
Tarbimise kalkulaator
Kirjeldus
Kasutamine

Krunt FORAKRIL PRIMER on mõeldud hoonete ja rajatiste väliste betoon-, krohvitud ja tellisseinte kruntimiseks enne nende katmist värviga FORAKRIL FASAD. Krundi kasutamine vähendab lõppviimistluskatte kulu, parandab katte haarduvust ja dekoratiivset välisilmet. A-baasi võib kasutada valgena või heledaks toonituna.

Värvitav pind tuleb kriidist, vanast lahtikoorunud värvist ja mustusest puhastada. Krunti enne kasutamist segada, vajadusel lahjendada veega kuni tööviskoossuseni. Krunt kanda peale ühe kihiga pintsli, rulli või pulverisaatoriga, õhutemperatuuri juures alates +5 °С ning suhtelise õhuniiskuse juures kuni 85%. Kuivamisaeg temperatuuril 20 оС on kuni 1 tund. Kulu 7–9 m2/l. Poorsete ja ebatasaste pindade värvimisel võib kulu olla suurem. Kasutatud tööriistad pesta vee ja seebiga. Hoida tihedalt suletud nõus temperatuuril alates +5 ºС.

TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru/ pihustatud aine sissehingamist. Vältida sattumist keskkonda.  ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavuses kõigi kohalikeõigusaktidega. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ Nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ Nr. 220-239-6] (3:1) segu, oktiilinoon (ISO). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Предельно допустимое содержание ЛОВ для этого продукта в странах ЕС (кат. А/g): 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОВ в продукте – 30 г/л.

Abi vajama?
info@www.rilak.ee
+371 67 458 776
Küsimus toote kohta
Kirjeldus

Krunt FORAKRIL PRIMER on mõeldud hoonete ja rajatiste väliste betoon-, krohvitud ja tellisseinte kruntimiseks enne nende katmist värviga FORAKRIL FASAD. Krundi kasutamine vähendab lõppviimistluskatte kulu, parandab katte haarduvust ja dekoratiivset välisilmet. A-baasi võib kasutada valgena või heledaks toonituna.

Kasutamine

Värvitav pind tuleb kriidist, vanast lahtikoorunud värvist ja mustusest puhastada. Krunti enne kasutamist segada, vajadusel lahjendada veega kuni tööviskoossuseni. Krunt kanda peale ühe kihiga pintsli, rulli või pulverisaatoriga, õhutemperatuuri juures alates +5 °С ning suhtelise õhuniiskuse juures kuni 85%. Kuivamisaeg temperatuuril 20 оС on kuni 1 tund. Kulu 7–9 m2/l. Poorsete ja ebatasaste pindade värvimisel võib kulu olla suurem. Kasutatud tööriistad pesta vee ja seebiga. Hoida tihedalt suletud nõus temperatuuril alates +5 ºС.

TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru/ pihustatud aine sissehingamist. Vältida sattumist keskkonda.  ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavuses kõigi kohalikeõigusaktidega. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ Nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ Nr. 220-239-6] (3:1) segu, oktiilinoon (ISO). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Предельно допустимое содержание ЛОВ для этого продукта в странах ЕС (кат. А/g): 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОВ в продукте – 30 г/л.

Küsimus toote kohta
Patēriņa kalkulators

Võta meiega ühendust

Aitame hea meelega

Tarbimise kalkulaator

Uurige, kui palju toodet vajate.

Produkts:
Tarbimine
FORAKRIL PRIMER
10 m²/l
Pindala
Meie arvutuste põhjal vajate ligikaudu:
0
liitrit toodet ühe katte jaoks

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22

Võta meiega ühendust

Aitame hea meelega